Podmínky ochrany osobních údajů

Následující text je výňatkem z Obchodních podmínek společnosti STAVSEM Mělník, s.r.o. Jejich plné znění najdete ZDE.

XII. Ochrana informací

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, který upravuje mj. zpracování osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
 2. Kupující souhlasí se zpracováním veškerých svých osobních údajů, které prodávajícímu sdělil, a to zejména: jméno a příjmení, datum narození, adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webové stránky) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů, přičemž svůj souhlas může kupující kdykoli písemně odvolat.
 8. V případě, že má kupující jakékoli dotazy, komentáře nebo obavy týkající se nakládání s osobními údaji, může prodávajícího kdykoliv kontaktovat.
 9. Kupující má zejména právo obrátit se na Prodávajícího, jestliže si nepřeje být v budoucnu kontaktován obchodními sděleními.
 10. Kupující má v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů právo:
  1. požadovat po prodávajícím informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány,
  2. vyžádat si u prodávajícího přístup k osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  3. požadovat po prodávajícím výmaz osobních údajů, a to však s výjimkou údajů zpracovávaných pro plnění kupní smlouvy,
  4. na přenositelnost údajů k jinému subjektu, 
  5. požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  6. vznést námitku u prodávajícího ohledně zpracování jeho osobních údajů, 
  7. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (uoou.cz),
  8. na soudní ochranu v případě, že práva kupujícího byla porušena v důsledku zpracování osobních údajů v rozporu s právními předpisy.
 11. Prodávající tímto informuje kupujícího, že dozorovým orgánem v oblasti ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (uoou.cz).
 12. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. XII. odst. 5 OP) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 13. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.