Obchodní podmínky

společnosti STAVSEM Mělník, s.r.o., se sídlem Nádražní 3731, 276 01 Mělník, IČ: 044 09 922, DIČ: CZ04409922, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 246947 (dále jen „prodávající“), vydané ve smyslu ustanovení § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

 1. Úvodní ustanovení

  1. Tyto obchodní podmínky (déle jen „OP“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklých v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané prostřednictvím webových stránek www.stavsem.cz (dále jen „kupní smlouva“), kdy na jedné straně stojí prodávající a na straně druhé zákazník (dále jen „kupující“), přičemž předmětem koupě může být veškeré zboží nabízené prostřednictvím webových stránek www.stavsem.cz (dále též jen jako „webová stránka“). Na webové stránce jsou rovněž umístěny veškeré bližší informace o prodávajícím.
  2. Kupujícím může být spotřebitel nebo podnikatel:
   1. za spotřebitele se považuje každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná,
   2. naopak podnikatelem je ten, kdo samostatně vykovává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Podnikatelem se rozumí také osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá kupní smlouvu související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely těchto OP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v OP pro podnikatele.
  3. Kupující odesláním objednávky prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na webové stránce potvrzuje, že se před jejím odesláním v plném rozsahu seznámil s těmito OP, jejichž nedílnou součást tvoří rovněž sdělení před uzavřením kupní smlouvy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky. Kupující bere na vědomí, že zakoupením zboží nevznikají kupujícímu žádná práva k používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, apod. prodávajícího či jeho smluvních partnerů, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou dohodnuto mezi smluvními stranami jinak.
 2. Sdělení prodávajícího před uzavřením kupní smlouvy (určené pro případy, kdy je kupní smlouva uzavírána s kupujícím v postavení spotřebitele, neuplatní se pro kupní smlouvy uzavřené s kupujícím v pozici podnikatele)

  1. Prodávající prohlašuje, že:
   1. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v případě internetového i telefonického připojení dle podmínek jednotlivého operátora), prodávající si neúčtuje žádné další poplatky (to se netýká případné smluvní přepravy),
   2. neuzavírá kupní smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění,
   3. kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce, přičemž pokud vznikne z důvodu potřeby na straně kupujícího překlad textu smlouvy do cizího jazyka, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce,
   4. veškerá prezentace zboží umístěná na webové stránce je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží; ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije,
   5. ceny jednotlivého zboží jsou na webové stránce uváděny včetně i bez DPH a dále včetně veškerých poplatků stanovených zákonem; náklady na dodání zboží se liší podle zvolené metody, poskytovatele dopravy a způsobu úhrady,
   6. nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webové stránce; tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek,
   7. v případě, že kupujícím je spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit (s výjimkou případů uvedených v ustanovení § 1837 občanského zákoníku, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů, která běží:
    1. ode dne převzetí zboží,
    2. u kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží,
   8. přičemž odstoupit od kupní smlouvy lze i bez uvedení důvodu a toto odstoupení musí kupující zaslat písemně na adresu sídla prodávajícího nebo na e-mailovou adresu stavsem@stavsem.cz
   9. v případě odstoupení od kupní smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou,
   10. přijatá objednávka kupujícího včetně jejího potvrzení ze strany prodávajícího bude spolu s aktuálním zněním OP archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná,
   11. prodávající uvádí, že nepřijal žádný kodex chování, kterým by se museli jeho zaměstnanci či jiné osoby spolupracující s prodávajícím řídit,
   12. v případě existence jakékoliv stížnosti má prodávající primárně zájem na mimosoudní řešení případných sporů. Stížnost lze zaslat e-mailem na adresu stavsem@stavsem.cz, popřípadě písemně na adresu sídla prodávajícího. Odpověď se sdělením a odůvodněním vyřízení stížnosti bude zaslána stěžovateli ve lhůtě třiceti (30) dnů v písemné formě,
   13. dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je zejména Česká obchodní inspekce a příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, apod. (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Uživatelský účet

  1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webová stránka umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webové stránky.
  2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
  4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než dvanáct (12) měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně OP).
  6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 4. Uzavření kupní smlouvy

  1. K uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím je zapotřebí, aby kupující svou objednávku na koupi vybraného zboží odeslal prostřednictvím formuláře umístěného na webové stránce, ve kterém vyplní nezbytné údaje týkající se druhu, množství zboží, určení způsobu platby za zboží, určení způsobu dodání zboží, specifikace kupujícího a případně další potřebné údaje dle aktuálního formuláře pro provedení objednávky. Za případné chyby při přenosu dat nenese prodávající jakoukoliv odpovědnost.
  2. Kupující je povinen a zároveň oprávněn vyplněné údaje před konečným odesláním objednávky zboží zkontrolovat vyplněné údaje a tyto údaje opravit/upravit, a to stejným způsobem, jakým byly tyto údaje zadány. Po odeslání objednávky již údaje nelze měnit a objednávka je závazná a došlo tím k uzavření kupní smlouvy.
  3. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky zašle kupujícímu potvrzení na emailovou adresu, která byla zadána do objednávkového formuláře. Přílohou tohoto e-mailu bude rovněž aktuální znění OP. Kupní smlouva vzniká zasláním tohoto potvrzení prodávajícím kupujícímu.
  4. Na základě kupní smlouvy se prodávající zavazuje, že kupujícímu předá zboží, které je předmětem koupě a umožní mu k němu nabýt vlastnické právo. Kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Prodávající je povinen předat kupujícímu rovněž veškeré doklady, které se ke zboží vztahují. Prodávající je povinen předat kupujícímu zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení.
  5. Má-li prodávající zboží odeslat kupujícímu, je povinnost předání zboží splněna v případě kupujícího-podnikatele okamžikem předání zboží prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. Prodávající předá zboží v případě kupujícího-spotřebitele okamžikem, kdy kupujícímu zboží předá dopravce.
  6. Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí prodávající zboží podle zvyklostí, nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování zboží a jeho ochranu. Stejným způsobem opatří prodávající zboží pro přepravu.
  7. Kupující je povinen, v případě požadavku doručení zboží na dodací adresu, uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno.
  8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (např. písemně či telefonicky).
  9. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatný způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.
 5. Cena zboží, způsob její úhrady, náklady spojené s dodáním zboží

  1. Cenu zboží a případně náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy je kupující oprávněn uhradit prodávajícímu níže uvedenými způsoby:
   • v hotovosti na provozovně prodávajícího na adrese STAVSEM Mělník s.r.o., Nádražní 3731, 276 01 Mělník,
   • platební kartou na provozovně prodávajícího na adrese STAVSEM Mělník s.r.o., Nádražní 3731, 276 01 Mělník,
   • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího KB 115 – 105 473 0257/0100 (dále jen „účet prodávajícího“).
  2. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu společně s cenou za zboží rovněž náklady spojené se zabalením a dodáním zboží, a to v souladu s kupní smlouvou. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží
  3. Cena dopravy bude určena u každé objednávky individuálně
  4. Prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím zaplacení zálohy
  5. Splatnost kupní ceny v případě bezhotovostní platby nebo platby platební kartou je čtrnáct (14) dní s tím, že závazek úhrady ceny za zboží je splněn okamžikem připsání částky odpovídající kupní ceně na účet prodávajícího. Při platbě v hotovosti je splatnost kupní ceny při předání/převzetí zboží.
  6. Prodávající vystaví po uhrazení kupní ceny kupujícímu daňový doklad (fakturu), který předá, popř. zašle v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího, a to s ohledem na způsob dodání zboží. Prodávající je plátcem DPH.
  7. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k prodávanému zboží, tzn. že se kupující stane vlastníkem zboží teprve až úplným zaplacením kupní ceny, avšak nebezpečí škody na zboží přechází převzetím zboží kupujícím (čl. IV. odst. 5 OP).
  8. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. IV. odst. 9 OP), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
  9. Dodatečné slevy na zboží se nesčítají a nelze je vzájemně kombinovat.
 6. Změna, zrušení smlouvy

  1. Vzniklou kupní smlouvu (včetně dohodnuté kupní ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
  2. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v případech, kdy zboží se již nevyrábí nebo předmětné zboží již dodavatel nedodává nebo se výrazným způsobem zvýšila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.
 7. Přeprava a dodání zboží

  1. Možnosti dodání zboží jsou v souladu s kupní smlouvou následující:
   • převzetí na provozovně prodávajícího na adrese STAVSEM Mělník s.r.o., Nádražní 3731, 276 01 Mělník,
   • zaslání zboží prodávajícímu prostřednictvím smluvené dopravy.
  2. Je-li prodávající v souladu s kupní smlouvou povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při jeho dodání. V případě, že z důvodů na straně kupujícího je třeba doručovat opakovaně, popř. jiným způsobem nebo na jinou adresu, než kupující uvedl v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním, popř. s doručováním jiným způsobem nebo na jinou adresu.
  3. Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat neporušenost obalů zboží, v případě, že kupující při převzetí zboží shledá jakékoli porušení obalu, je povinen tuto skutečnost nahlásit přepravci a učinit záznam na dokladu o převzetí zboží. Pokud porušení obalu svědčí o neoprávněném vniknutí do zásilky, kupující není povinen zásilku od přepravce převzít. Pokud takto poškozenou nebo zásilku kupující od přepravce převezme, je kupující povinen neprodleně oznámit e-mailem na adresu stavsem@stavsem.cz, sepsat s přepravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
  4. Pokud je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko spojené s volbou způsobu dopravy a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  5. Zboží může převzít pouze kupující, který se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.
 8. Práva z vadného plnění, odpovědnost prodávajícího, způsob reklamace zboží

  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku.
  2. Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu bez vad. Pokud je plněno vadně, kupující má práva z vadného plnění. Za vadu se považuje i plnění jiného zboží. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil (např. nesprávným užíváním v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním kupujícího, atd.). Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
  3. Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. Nebezpečí škody přitom přechází na kupujícího převzetím zboží. Obdobný následek nastane v případě, že kupující nepřevezme zboží, ač mu s ním prodávající umožnil nakládat. Škoda na zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.
  4. Prodlením kupujícího s převzetím zboží vzniká prodávajícímu právo zboží po předchozím upozornění vhodným způsobem prodat poté, co kupujícímu poskytl dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, je-li kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny, kterou je předání zboží podmíněno.
  5. V případě, že je kupujícím podnikatel ve smyslu čl. I. odst. 2 písm. b) OP, platí při uplatňování práv z vady zboží zejména ustanovení § 2099 až § 2112 občanského zákoníku. Prodávající poskytuje kupujícímu-podnikateli záruku za jakost prodávaného zboží v délce dvanácti (12) měsíců od převzetí zboží, bylo-li zboží podle kupní smlouvy odesláno, běží od dojití zboží do místa určení. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po shora uvedenou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Jako doklad o záruce slouží doklad o zakoupení (faktura) se zákonem uvedenými údaji, které jsou zapotřebí pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, délka záruky, cena, množství, sériové číslo). Na výslovnou žádost kupujícího-podnikatele poskytne prodávající záruku formou záručního listu. Standardně však vydává prodávající namísto záručního listu kupujícímu-podnikateli doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, anebo pokud kupující-podnikatel vadu sám způsobil (např. nesprávným užíváním v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním kupujícího-podnikatele, atd.). Kupující-podnikatel dále nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího vnější událost. U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o zboží použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím-podnikatelem. Prodávající neposkytuje kupujícímu-podnikateli pozáruční servis zboží.
  6. V případě, že je kupujícím spotřebitel ve smyslu čl. I odst. 2 písm. a) OP, platí při uplatňování práv z vady zboží zejména ustanovení § 2158 až § 2174 občanského zákoníku.
  7. Prodávající odpovídá kupujícímu-spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá kupujícímu-spotřebiteli, že v době, kdy kupující-spotřebitel zboží převzal:
   1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
   2. se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá
   3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  8. Je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, může kupující-spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující-spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující-spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující-spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující-spotřebitel i právo od kupní smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující-spotřebitel od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu-spotřebiteli působilo značné obtíže. Kupující-spotřebitel je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil již při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující-spotřebitel změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě nebo oznámí-li kupujícímu-spotřebiteli, že vady neodstraní, může kupující-spotřebitel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od kupní smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující-spotřebitel své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení kupní smlouvy.
  9. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, má kupující-spotřebitel právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující-spotřebitel neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od kupní smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující-spotřebitel požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující-spotřebitel změnit bez souhlasu prodávajícího. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující-spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující-spotřebitel i právo od kupní smlouvy odstoupit. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil (např. nesprávným užíváním v rozporu s návodem k použití nebo jiným nesprávným jednáním kupujícího, atd.).
  10. Kupující-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
  11. Kupující-spotřebitel není oprávněn uplatnit právo z vady:
   1. u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
   2. na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním,
   3. u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo
   4. vyplývá-li to z povahy zboží.
  12. Uplatni-li kupující právo z vadného plnění (reklamace), potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.
  13. Vyřizování reklamací kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím e-mailové adresy stavsem@stavsem.cz. Informaci o vyřízení reklamace kupujícího zašle prodávající na e-mailovou adresu kupujícího.
  14. Kupující si je vědom, že nedodá-li reklamované zboží včetně veškerého obdrženého příslušenství, pak v případě odstoupení kupujícího od smlouvy bude kupujícímu vrácena kupní cena ponížena o cenu nedodaného příslušenství.
  15. Prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu třiceti (30) dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě s kupujícím – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí lhůty resp. prodloužené lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a kupující má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
  16. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.
  17. Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné. Zejména se jedná o poštovné na zaslání reklamace. K těmto nákladům nemusí patřit cesta vozem pro uplatnění reklamace a expresní přepravy a další obdobné. O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu nejdéle však do jednoho (1) měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.
  18. Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu do třiceti (30) dnů od ode dne kdy byl o jejím vyřízení informován, tato lhůta nemůže uplynout dříve než šedesát (60) dnů od podání reklamace.
  19. V případě, že reklamace není převzata kupujícím nejpozději posledním dnem lhůty, bude prodávajícím účtováno po jejím marném uplynutí skladné za uložení zboží ve výši 20,- Kč za každý den prodlení.
  20. Pokud si kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do šesti (6) měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si prodávající právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.
  21. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého bylo zboží přijato do reklamace a musí prokázat svoji totožnost platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas).
 9. Odstoupení od smlouvy (určené pro případy, kdy je kupní smlouva uzavírána s kupujícím v postavení spotřebitele, neuplatní se pro kupní smlouvy uzavřené s kupujícím v pozici podnikatele).

  1. Kupující - má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku v případě, že je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupením od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.
  2. Kupující - v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemůže odstoupit od kupní smlouvy zejména:
   • o dodávce zboží, které je upraveno podle přání kupujícího- nebo pro jeho osobu,
   • o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
   • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující- z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
  3. Odstoupí-li kupující- od kupní smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od něj obdržel. Takové zboží musí kupující vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Pokud je vrácené zboží poškozeno, může prodávající uplatnit vůči kupujícímu- právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě vzniklou škodu prokázat (např. zdokumentováním prostřednictvím fotografií, zápisem za účasti třetí osoby apod.). Prodávající v takovém případě vrací kupujícímu jen cenu sníženou dle tohoto odstavce.
  4. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g) občanského zákoníku náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  5. V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Jestliže kupující- zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízel, vrátí prodávající kupujícímu- náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
  6. Prodávající není povinen vrátit kupujícímu peněžní prostředky dříve, než od kupujícího obdrží vrácené zboží z titulu odstoupení od smlouvy.
 10. Společná ustanovení k odstoupení od kupní smlouvy

  1. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí, jestliže:
   1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží, nebo
   2. použil-li kupující zboží ještě před objevením vady, anebo
   3. nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
   4. prodal-li kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití zboží prospěch.
  2. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu sídla prodávajícího nebo na e-mailovou adresu stavsem@stavsem.cz
  3. Neoznámil-li kupující vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
  4. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
  5. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 11. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

  1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 12. Ochrana informací

  1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, který upravuje mj. zpracování osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
  2. Kupující souhlasí se zpracováním veškerých svých osobních údajů, které prodávajícímu sdělil, a to zejména: jméno a příjmení, datum narození, adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
  3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
  4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webové stránky) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
  5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
  6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů, přičemž svůj souhlas může kupující kdykoli písemně odvolat.
  8. V případě, že má kupující jakékoli dotazy, komentáře nebo obavy týkající se nakládání s osobními údaji, může prodávajícího kdykoliv kontaktovat.
  9. Kupující má zejména právo obrátit se na Prodávajícího, jestliže si nepřeje být v budoucnu kontaktován obchodními sděleními.
  10. Kupující má v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů právo:
   1. požadovat po prodávajícím informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány,
   2. vyžádat si u prodávajícího přístup k osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
   3. požadovat po prodávajícím výmaz osobních údajů, a to však s výjimkou údajů zpracovávaných pro plnění kupní smlouvy,
   4. na přenositelnost údajů k jinému subjektu, 
   5. požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
   6. vznést námitku u prodávajícího ohledně zpracování jeho osobních údajů, 
   7. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (uoou.cz),
   8. na soudní ochranu v případě, že práva kupujícího byla porušena v důsledku zpracování osobních údajů v rozporu s právními předpisy.
  11. Prodávající tímto informuje kupujícího, že dozorovým orgánem v oblasti ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (uoou.cz).
  12. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. XII. odst. 5 OP) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
   1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
   2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
  13. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 13. Závěrečná ustanovení

  1. Ustanovení odchylná od OP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními OP. Ustanovení OP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
  2. Tyto OP platí ve znění uvedeném na webové stránce v den uzavření kupní smlouvy.
  3. Kupující tímto potvrzuje, že měl dostatečnou možnost před uzavřením kupní smlouvy seznámit se v souladu s ustanovením § 1811 občanského zákoníku zejména s označením zboží a jeho popisem, s cenou za zboží, způsobem platby, způsobem dodání zboží a výší nákladů spojených s dodáním zboží, s údaji o právech z vadného plnění a o právech ze záruky.
  4. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení OP ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
  5. Kupující souhlasí s tím, že veškerá korespondence může být kupujícímu doručována na adresu elektronické pošty uvedené v objednávce kupujícího.
  6. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak kupující spolu s prodávajícím sjednávají, že tento vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího-spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  7. Je-li některé ustanovení OP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí nové, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či OP vyžadují písemnou formu.
  8. Kontaktní údaje prodávajícího:
   1. adresa sídla prodávajícího: Nádražní 3731, 276 01 Mělník,
   2. e-mailová adresa: stavsem@stavsem.cz
   3. telefon: +420 731 583 092

 

V Mělníku  dne  01.04.2020

 

STAVSEM Mělník, s.r.o.

Zbyněk Šnajdr, jednatel